Witamy na stronie przedszkola.

Nabór

Kryteria i harmonogram naboru do przedszkoli

na rok szkolny 2020/2021

 

UCHWAŁA NR 460/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

                                                                                
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:


1) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

2) dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia – 16 pkt;

3) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej – 8 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2 pkt;

6) dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną) – 1 pkt.


§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:


1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia;

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu;

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru”.


2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 i 5 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Radomiu, ul. Kilińskiego 30.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                w Radomiu
                                                                                                                                                              Dariusz Wójcik

 

zasady rekrutacji.pdf

harmonogram naboru.pdf

 

DO GRUPY SPECJALNEJ:

 PRZEDSZKOLE PROWADZI NABÓR DO GRUP SPECJALNYCH NA PODSTAWIE AKTUALNYCH ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ SKIEROWANIEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA.