Witamy na stronie przedszkola.

Oferta programowa

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z następujące programy:

 •  Program wychowania przedszkolnego - wyd. PWN
 • Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych - E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh".

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele opracowali programy własne, które są wdrażane w naszym przedszkolu:

 • Program wychowawczo - profilaktyczny - L. Szymańska, T. Myślińska 

Program ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

 • Jestem przedszkolakiem  program adaptacyjny - T. Myślińska, B. Maj 

Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich. Główny cel programu to: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.

 • Zdolny przedszkolak - M. Stopa, W. Bogucka 

Głównym celem programu jest wykrywanie u dzieci ich uzdolnień i opieka nad nimi. Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań. Odkrycie talentów i mocnych stron dziecka jest wskazaniem mu drogi życiowej. Wiedza na temat swoich mocnych stron pomaga dziecku ukształtować pozytywny obraz własnej osoby, poczucia własnej wartości, zaistnieć pozytywnie w oczach innych.

 • Chcę być dobrze wychowany - T. Myślińska, M. Stopa

Program ma na celu kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach.

 • My dzieci mamy swoje prawaM. Młotkowska, M. Siara, S. Wołczyńska 

Zadaniem głównym programu jest wspieranie dzieci w rozumieniu własnych praw i poszanowaniu praw innych. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne  umiejętności społeczne oraz w odporność emocjonalną niezbędną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.

 • W krainie zabawy - S. Wołczyńaka, M. Siara
Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej oraz umiejętności społecznych niezbędnych w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych.
 • Polska - mój kraj M. Młotkowska, M. Siara
Program ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę umożliwiającą im rozumienie i interpretowanie zjawisk kulturalnych, przygotować do świadomego odbioru kultury, wzbogacać osobowość oraz rozbudzić szacunek dla narodowego dziedzictwa kulturowego, rozwinąć zainteresowania własnym regionem. Program ma na celu również kształtowanie u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

Innowacje pedagogiczne:
 •   Mali przyjaciele przyrody M. Stopa, W. Bogucka

 Głównym celem innowacji jest zbliżenie dzieci do świata przyrody poprzez poznawanie go, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienia potrzeby poszanowania przyrody.

 • W świecie muzyki - E. Sambor
 • Ruch i zabawa to super sprawa - E. Sambor
 • Dar zabawy – według koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla - L. Szymańska, D. Konofał, D. Poneta, A. Gorzelak
Myślą przewodnią innowacji  „Dar Zabawy” jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju wszechstronnych umiejętności i poczucia wartości każdego dziecka. Innowacja opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Dary służą bogaceniu wiedzy dziecka o i systematyzowaniu pojęć, są podstawą dalszej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem innych form aktywności, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i twórczość, wyciszają i uspokajają dzieci. Ponadto materiał dydaktyczny Dary Froebla może być wykorzystywany do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijając fizyczną i logiczno –matematyczną wiedzę o świecie.
 • Rytm i słowa - mądra głowa - logorytmika w edukacji przedszkolnej - A. Pokorska.

   

Ponadto w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 • pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),
 • zabawy muzyczno - relaksacyjne metodą K. Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samo wyrażanie się ruchem),
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),
 • techniki relaksacyjne,
 • technologii informacyjnych.