Witamy na stronie przedszkola.

Kilka słów o integracji

Drodzy Rodzice!!

Wasze dzieci uczęszczają do naszego Przedszkola już pewien czas. Niektórzy z was doskonale wiedzą, że do naszej placówki przychodzą także dzieci niepełnosprawne. Każdego dnia staramy się więc, aby wszystkie dzieci żyły ze sobą w zgodzie, służyły sobie pomocą, były dla siebie wsparciem. Działania takie śmiało możemy nazwać integracją, ale czy wszyscy wiemy czym ona jest w istocie?

Czym jest niepełnosprawność?

Aby w pełni zrozumieć rolę integracji, zacznijmy od tego     czym właściwie jest niepełnosprawność. Termin ten jest bardzo trudny do zdefiniowania, ponieważ odnosi się do wielu aspektów funkcjonowania człowieka. Mowa tu zatem nie tylko o występujących ograniczeniach fizycznych, ale także intelektualnych. Przyjmując powyższe kryteria można powiedzieć, że niepełnosprawność może dotykać poszczególnych sfer życia człowieka w dwojaki sposób:

- uszkodzenia lub ograniczenia fizyczne powodują naruszenie lub obniżenie sprawności funkcjonowania całego organizmu z uwagi na to, że wszystkie czynności są wzajemnie uwarunkowane i skoordynowane;

- niepełnosprawność intelektualna skutkuje nieprawidłowościami w rozwoju społecznym,
a więc wpływa na obniżenie sprawności w różnych sferach życia oraz na relacje danej osoby ze środowiskiem, w którym żyje i działa, i która z rożnych przyczyn nie jest w stanie podjąć swoich ról społecznych, przystosować się do życia grupie, przestrzegać zasad i norm społecznych.

Czym jest integracja?

 Podobnie jak niepełnosprawność ma wiele wymiarów, tak integracja również powinna dotyczyć wielu sfer życia. Integracja jest zespołem działań ukierunkowanych na przywrócenie osobie niepełnosprawnej takiego stopnia sprawności, na jaki pozwalają jego możliwości psychofizyczne. Integracja to również działania polegające na włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne, umożliwienie im pełnienia ról społecznych, samorealizacji i rozwoju. Szeroko rozumiana integracja, to także działania ułatwiające codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, np. usuwanie barier architektonicznych, specjalne wyposażenie sal dydaktycznych w specjalne pomoce, ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących itd.

Na czym polega integracja w naszym Przedszkolu?

To jak osoby niepełnosprawne będą funkcjonować wśród osób zdrowych, zależy w dużej mierze od tego jak my, osoby sprawne, ułatwimy im to i wspomożemy proces ich integracji.

W naszym Przedszkolu istota integracji realizowana jest poprzez:

- realizację podstawy programowej dla przedszkoli masowych, dostosowaną do potrzeb
i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych;

- zajęcia odbywają się w grupach specjalnych, w których uczy się 2 – 4 dzieci z autyzmem,
2 – 4 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 3 – 10 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym, sprzężeniami, zespołem Downa;

- do realizacji programu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym zatrudnieni są nauczyciele
z przygotowaniem do wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, logopedzi, rehabilitanci, psycholodzy, muzykoterapeuci;

- wszystkie dzieci niepełnosprawne objęte są zajęciami specjalistycznymi z zakresu integracji sensorycznej, zajęciami na Sali Doświadczania Świata, zajęciami na basenie;

- dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich uroczystościach przedszkolnych, balach, występach, festynach;

- dzieci niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje umiejętności podczas spotkań organizowanych przy okazji np. świąt, Dnia Babci i Dziadka, Jasełek, Dnia Matki itp.;

- dzieci niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość pod okiem i kierunkiem psychologa, uczestniczyć w zajęciach w grupach masowych;

Dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do przedszkoli masowych, mają większą szansę na rozwój swoich kompetencji społecznych, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania w grupie. Przy czym korzyści z takiej sytuacji płyną w obie strony, ponieważ dzieci zdrowe mają okazję poznać i zrozumieć sytuację niepełnosprawnych kolegów, mogą nauczyć się współpracy z nimi, pomagać im i wspierać.

A więc kochani Rodzice, wspierajcie i wy ideę integracji, rozmawiajcie ze swoimi pociechami, tłumaczcie im otaczający ich świat, świat w którym obok zdrowych maluchów, funkcjonują równie wspaniałe dzieci niepełnosprawne. Uczmy nasze dzieci, że idea pomocy, wsparcia i zrozumienia owocuje dobrocią i uśmiechem. Nie bójmy się niepełnosprawności, ale spróbujmy ją zrozumieć i zaakceptować.

 

 

Opracowała:

Izabela Brzeska