| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z oddziałami specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

Oferta programowa

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z następujące programy:

 •  Program wychowania przedszkolnego - wyd. PWN
 • Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych - E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach - prof. Z. Jańczuk.

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele opracowali programy własne, które są wdrażane w naszym przedszkolu:

 • Program wychowawczo - profilaktyczny - L. Szymańska, T. Myślińska 

Program ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

 • Program adaptacyjny - T. Myślińska, B. Maj 

Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich. Główny cel programu to: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.

 • Zdolny przedszkolak - M. Stopa, W. Bogucka 

Głównym celem programu jest wykrywanie u dzieci ich uzdolnień i opieka nad nimi. Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań. Odkrycie talentów i mocnych stron dziecka jest wskazaniem mu drogi życiowej. Wiedza na temat swoich mocnych stron pomaga dziecku ukształtować pozytywny obraz własnej osoby, poczucia własnej wartości, zaistnieć pozytywnie w oczach innych.

 • Chcę być dobrze wychowany - T. Myślińska, M. Stopa

Program ma na celu kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach.

 • My dzieci mamy swoje prawaM. Młotkowska, M. Siara, S. Wołczyńska 

Zadaniem głównym programu jest wspieranie dzieci w rozumieniu własnych praw i poszanowaniu praw innych. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne  umiejętności społeczne oraz w odporność emocjonalną niezbędną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.

 • Innowacja pedagogiczna Ruch to zdrowie z wykorzystaniem elementu aerobiku M. Młotkowska, M. Siara, S. Wołczyńska 

 Głównym celem innowacji jest dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową dzieci oraz stymulowanie takich form aktywności dziecka, które w istotny sposób wpływają na kształtowanie postaw prozdrowotnych.


Ponadto w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 • pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),
 • zabawy muzyczno - relaksacyjne metodą K. Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samo wyrażanie się ruchem),
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),
 • techniki relaksacyjne,
 • technologii informacyjnych.